Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KTE „STYKI”: 23 czerwiec 2016 r., godz. 19:00

WZ_KTE_STYKI_2016-06-23_600x335

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KTE „STYKI”

Data: 23 czerwiec 2016 r., godz. 19:00

Miejsce: Gmach Starej Kotłowni, sala nr 5, na terenie głównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1 w Warszawie

Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia KTE „STYKI” ogłasza z dochowaniem 14 dniowego terminu powiadomienia, że Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jego Członków zostaje zwołane na dzień 23/06/2016 r. o godzinie 19:00 i od­będzie się w Gmachu Starej Kotłowni (pod kominem, wejście od strony napisu wg. załączonej mapki) w sali nr 5, na terenie głównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1 w Warszawie.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia obecność członków zwyczajnych jest o­bo­wiąz­ko­wa – biorą udział w głosowaniach i wyborach do władz Klubu.
Członkowie zwyczajni w przypadku niemożności przybycia na Walne Ze­bra­nie Członków po­win­ni przesłać informację/usprawiedliwienie powodu swej nie­o­be­cno­ści na adres mailowy Klubu:

kte.styki(maupa)gmail.com

Wskazane jest też aby upoważnili na piśmie innego Członka Zwyczajnego, do gło­so­wa­nia zgodnie z jego wolą w jego imieniu.

Obecność członków wspierających nie jest obowiązkowa ale wskazana – mają rolę doradczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Prosimy wszystkich o przybycie!

 

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Turystycznego Elektryków „STYKI”
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 mapka